ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ

ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸುವ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿರೂಪಣೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಿಳಿಸಿದ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವುದು.

Data

ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು

ನಗರದಾದ್ಯಂತ ವಾಯು
ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು

Democracy

ನಾಗರಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ,
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ
ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು

Directive

ರಾಜ್ಯದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು

ನೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು
ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು
ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ
ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದು

ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ

ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ - ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, [email protected] ಗೆ ನಮಗೆ ಬರೆಯಿರಿ